อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน มี 2 แบบ ดังนี้จุกยางสำหรับเสียบช่องหู และแบบครอบใบหู สำหรับป้องกันมิให้ประสาทหูเสียเพราะได้ยินเสียงดังเกินขนาด หรือนานเกินไป ที่จะมากระทบต่อแก้วหู เพื่อป้องกันอันตรายที่มีต่อระบบการได้ยิน

**OSHA ได้กำหนดมาตรฐานการทำงาน (OSHA Occupational Noise Standard)ไว้ว่า คนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงระดับ 85 เดซิเบล ไม่ควรทำงานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน